« Tagasi

Tunnustame tublimaid!

Palun esitage kandidaate, kes väärivad tunnustust 2017. aastal tehtu eest!

Meenutage neid kõiki erilisi sündmusi, toredaid inimesi, ettevõtteid, seltsinguid, ühendusi, kes andsid oma panuse 2017. aastal Rapla valla piirkondade ja kogu valla heaks ja kes kõik vääriksid tunnustamist.

 

Tunnustamine leiab aset suurel rahvapeol, mis leiab aset 3. märtsil Sadolin Spordihoones.

 

Juuru piirkond

Ootame kandidaate Juuru valla preemiatele.
Kandidaate preemiate määramiseks võivad esitada viimase Juuru vallavolikogu ja Juuru vallavalitsuse liikmed, volikogu komisjonid, vallas tegutsevad juriidilised isikud, vallavalitsuse hallatavad asutused, külaliikumised (külavanemad) ja mittetulundusühingud.

• Elutöö preemia
On tunnustuseks isikule, kelle tegevus on avalikkuse poolt kõrgelt hinnatud või kes on oma tööga positiivselt mõjutanud Juuru valla arengut ja mainet.

• Aasta sotsiaaltöö preemia
Määratakse Juuru vallas sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas tegutsevale isikule, kes on märkimisväärselt tegelenud kas terviseedendusega Juuru vallas või riskirühmade (lapsed, puuetega inimesed, eakad, töötud) ja teiste abivajajate sotsiaalse heaolu parandamisega.

• Aasta hariduspreemia
Määratakse Juuru vallas haridusvaldkonnas tegutsevale isikule, kes on saavutanud väljapaistvaid tulemusi kas haridusasutuses juhina, õpetajana või töötajana, haridusalaste uuenduste algatamisel ja ellurakendamisel või haridusametnikuna hariduspoliitika väljatöötamisel.

• Aasta kultuuripreemia
Määratakse Juuru vallas tegutsevale üksikisikule või kollektiivile, kes on saavutanud väljapaistvaid tulemusi kultuurivaldkonnas või tulemuslikult tegelenud kultuuri edendamisega.

• Aasta spordipreemia
Määratakse Juuru vallas tegutsevale üksikisikule või kollektiivile, kes on saavutanud auhinnalisi kohti vähemalt maakonnavõistlustel, omab silmapaistvaid tulemusi treeneritöös või on kaasa aidanud sporditegevusele vallas.

Ettepanek esitatakse kirjalikult ning sellele peab olema lisatud kandidaadi iseloomustus ja põhjendus, miks taotletakse isiku või kollektiivi preemiakandidaadiks tunnistamist. Ettepanekuid, millel iseloomustus ja põhjendus puuduvad, ei menetleta.

Ettepanekud preemiate määramiseks palume esitada 5. veebruariks e-posti aadressil juuru@rapla.ee või tuua või saata kiri Juuru Teenuskeskusesse, Veski 1, Juuru alevik 79401, Rapla maakond.

 

Kaiu piirkond

Ootame taotlusi Kaiu piirkonnas Elutöö preemia ja valla aunimetuste väljaandmiseks.

• Elutöö preemia
Antakse viljaka töö, märkimisväärse pikaajalise panuse eest endise Kaiu valla arengusse, arvestatakse kandidaadi panust oma teadmiste ja oskuste edasi andmisel noorematele põlvedele.

Aunimetused on aasta tegija ja aasta kultuuri- või spordielu edendaja.

• Aasta tegija
Aunimetus antakse isikule või kollektiivile, kelle töö või idee on möödunud aastal vältel jätnud kõige silmapaistvama jälje valla jaoks tähtsa valdkonna ellu. 

• Aasta kultuuri- või spordielu edendaja aunimetus antakse isikule või kollektiivile, kelle tehtud tegu on rikastanud valla kultuuri- ja spordielu.

Kandidaadid esitada vastaval vormil allkirjastatuna, kas paberkandjal või e-posti aadressile rapla@rapla.ee  20. jaanuariks.

Tunnustamise kord on leitav koos taotlusega endise Kaiu valla kodulehelt:
http://www.kaiu.ee/eeskirjad-ja-korrad

 

Rapla piirkond

Rapla Vallavalitsus ootab ettepanekuid endise Rapla valla tublimate tunnustamiseks.
Rapla vald tunnustab:


• Haridusauhind „Rapla Rüblik"
Omistatakse isikule, kelle elutöö või õppeaastal silmapaistev tegevus ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud valla hariduselu edendamisele üld- või huvihariduses.

• Kultuuriauhind „Valla Vedur"
Auhinnaga tunnustatakse kultuurilisi algatusi, loomingulisi saavutusi või jätkusuutlike traditsioonide hoidmist. Auhind omistatakse üksikisikule, ühendusele või ettevõtjale, kelle tegevus kultuurielus on olnud silmapaistev.

• Valla parimad sportlased
On valla aasta tunnustus, millega märgitakse ära sportlikke saavutusi. Nimetus omistatakse parimale mees- ja naissportlasele, võistkonnale ning treenerile, kelle tegevus aasta spordielus on olnud silmapaistev.

• Majandusauhind „Rapla Sild"
On aastaauhind, mis omistatakse Rapla vallas tegutsevale isikule, kelle tegevus on enim mõjutanud Rapla valla elukeskkonda (majandusedu) ja aidanud kaasa valla positiivsele ning tasakaalustatud arengule.

• Sotsiaalvaldkonna „Elusa tule auhind"
Omistatakse laiemalt sotsiaalvaldkonnas (sotsiaaltöö, meditsiin, turvalisus, vabatahtlikud, hingehoid) tegutsejatele, kelle silmapaistev tegevus on oluliselt kaasa aidanud Rapla valla elanike sotsiaalse elukeskkonna ja nendega seotud teenuste rikastamisele ja täiustamisele.

Ettepanekud võib saata 1. veebruarini e-postile rapla@rapla.ee või toimetada vallamajja aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla.

Vormikohaseid ettepanekuid võivad teha kõik valla kodanikud, ettevõtjad, ühendused ja seltsingud.

Tunnustamise ettepanek peab sisaldama järgmisi andmeid:
• tunnustamiseks esitatava isiku nimi, elukutse, töö- koht;
• tunnustamise põhjendus;
• ettepaneku esitaja nimi, kontaktandmed, kuupäev ja allkiri.

Täpsem info tunnustamise kohta on valla kodulehel  https://rapla.kovtp.ee/tunnustamine  ja samas saab alla laadida ka taotluse vormi.