« Tagasi

15. jaanuari 2018 vallavalitsuse istungil

Vaadati läbi Rapla linna keskväljaku rajamise ehitustöödeks korraldatud riigihankele laekunud pakkumused.


Lõpetati Juuru Eduard Vilde kooli osaliseks lammutamiseks korraldatud hankemenetlus, lükates tagasi kõik pakkumused.

Vaadati läbi Rapla Kultuurikeskuse hoonete osaliseks ümberehituseks korraldatud riigihankele laekunud pakkumused.

Anti ehitise kasutusload Warmeston OÜle tootmishoone  kasutamiseks aadressil Purila küla, Härgla tee 2a.

Vabastati korraldatud jäätmeveost jäätmevaldajad, kes ei ela ega kasuta oma kinnistut.

Otsustati maksta Juuru valla eelarvest sotsiaaltoetust.

Kinnitati Tõnis Blank Rapla Ühisgümnaasiumi direktori kohusetäitjaks alates 15.01.2018. a kuni konkursi korras valitud direktori ametisse kinnitamiseni.

Määrati Rapla valla eelarvest kultuuritööle eraldiseks ette nähtud vahenditest 2650 eurot projektitoetusteks.

Määrati Rapla valla eelarvest noorsootööle eraldiseks ette nähtud vahenditest 500 eurot projektitoetusteks.

Määrati Rapla valla eelarvest sporditööle eraldiseks ette nähtud vahenditest 2018. a I taotlusvooru projektitoetusteks 890 eurot.

Vaadati läbi Juuru rahvamaja põranda renoveerimiseks korraldatud riigihankele laekunud pakkumused.

Vaadati üle Rapla Teataja väljaandmise põhimõtete muutmiseks laekunud ettepanekud.

Käsitleti komisjonidele ja volikogule menetlemiseks esitatavaid õigusaktide eelnõusid:
• Rapla linnas Sauna tn 8 kinnistu detailplaneeringu algatamiseks. Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks on sätestada tingimused olemasoleva hoone ümberehitamiseks korterelamuks. Detailplaneering on üldplaneeringuga sätestatud maakasutuse sihtotstarvet muutev, muus osas järgib planeering üldplaneeringu põhimõtteid.
• „Planeerimisseaduses" sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete täitmise delegeerimiseks Rapla Vallavalitsusele.
• Volikogult nõusoleku saamiseks hankelepingu sõlmimiseks Rapla Kultuurikeskuse hoonete osaliseks ümberehituseks.
• Volikogult nõusoleku saamiseks hankelepingu sõlmimiseks Rapla Keskväljaku rajamise ehitustöödeks.
• Rapla valla osalemise kohta Mittetulundusühingus Harjumaa Ühistranspordikeskus.
• Ühistranspordi korraldamiseks lepingu sõlmimiseks Harjumaa Ühistranspordikeskusega.
• Maamaksu täiendava vabastuse andmise korra kinnitamiseks.
• Täiendava tasu määramiseks koondatavatele.
• Rapla maakonna sümbolite (lipp ja vapp) kasutamise, tippauhinna RAPLA REDEL ning teenetemärgi andmise korraldamiste õiguste andmiseks Raplamaa Omavalitsuse Liidule.
• Uute vallavalitsuse liikmete kinnitamiseks.
• „Korruptsioonivastase seaduse rakendamise korra" muutmiseks.
• Volikogult nõusoleku saamiseks hankelepingu sõlmimiseks Juuru rahvamaja põranda renoveerimiseks.
• Volikogult nõusoleku saamiseks riigihanke läbiviimiseks vallavalitsusele tööruumide üürimiseks.