Rapla linna Kastani ja Koidu ettevõtluspiirkonna taristu arendamine

Taotleja ja elluviija: Rapla Vallavalitsus.

Toetaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond, rakendusüksus: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Meede "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine".

Kavandatud kogumaksumus: 1 398 867,00 eurot, millest struktuuritoetus kuni 1 189 036,95 eurot ja Rapla valla omaosalus 209 830,05 eurot.

Projekti periood: alguskuupäev on 04.07.2016, lõppkuupäev 29.12.2017.

Projekti eesmärk: Rapla Kastani ja Koidu ettevõtluspiirkond on hea juurdepääsu ja avalik taristuga.

Projekti tulemused: Tänapäevase heal tasemel juurdepääsu ja taristu tulemusena on säilinud olemasoleva

Kastani ja Koidu ettevõtluspiirkonna ettevõtlus ja töökohad ning juurde tulnud uusi ettevõtteid ja

töökohti.

Lühikirjeldus: Mitukümmend aastat toiminud ca 60 ettevõtte ning 400 töökohaga Kastani ja Koidu

ettevõtluspiirkonnas on veel võimalusi ettevõtete laienemiseks ning uute ettevõtete ja töökohtade

tulekuks. Arengut takistab eeskätt amortiseerunud ja puudulik taristu: ebarahuldavas seisukorras

tänavad, liikluskorraldus, sademeveed, kergliiklemise võimalused ja valgustus. Vajalik on parandada

liiklusohutust ning juurdepääsu võimalusi erinevatele sihtrühmadele. Käesoleva projektiga antud taristu

korrastatakse.

Uudis valla kodulehel asub SIIN