Asjaajamisjuhised ja blanketid

5.03.18

Täidetud vormid saatke palun aadressile rapla@rapla.ee

Üldised blanketid

Elukohateade

Ruumi omaniku avaldus elukoha aadresside muutmiseks

Avaldus maamaksust vabastamiseks

Rapla valla tunnustuse avaldamise korra taotlusvorm

Avaliku ürituse korraldamise loa taotlusvorm

 

Sotsiaalvaldkonna blanketid

Avaldus 1. klassi astuja toetuse taotlemiseks

Avaldus sünnitoetuse taotlemiseks

Avaldus lapse toiduraha kompenseerimiseks koolis/lasteaias

Avaldus Rapla valla täiendava sotsiaaltoetuse taotlemiseks

Avaldus lapse toimetuleku tagamise toetuse maksmiseks

Taotlus Rapla valla eelarvest kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltöö projektide toetuse saamiseks

Kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltöö projektide toetuse aruanne

Avaldus vajaduspõhise peretoetuse saamiseks

 

Haridus- ja kultuurialased blanketid

1. klassi vastuvõtmise ja kooli määramise taotlus

Taotlus õpilase sõidukulude hüvitamiseks sõidukaardi või piletite alusel

Taotlus õpilase sõidukulude hüvitamiseks isikliku auto kasutamisel

Avaldus lapse lasteasutusse vastu võtmiseks - esitatakse otse lasteaiale

Taotlus Rapla valla eelarvest kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltöö projektide toetuse saamiseks

Kultuuri-, spordi-, noorsoo- ja sotsiaaltöö projektide toetuse aruanne

Kultuuriharrastuse toetuse taotlus

Lapsehoiuteenuse rahastamise vorm

Taotlus lasteaia kohatasu soodustuse saamiseks

Õpilasmalevasse astumise avaldus

 

Majandusalased blanketid

Avaldus maamaksust vabastamiseks

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus

Kokkulepe ühise jäätmemahuti kasutamiseks

Kinnistu mittekasutamise kinnitus

Suvila kinnitus

Taotlus veehaarde puurkaevu projekteerimiseks

Raieloa taotlus

Taotlus reklaami paigaldamiseks

 

Ehitus- ja planeerimisalased taotlused, vormid ja teatised