Ühinemisläbirääkimiste eesmärgid

Ühinemisläbirääkimiste töörühm on sõnastanud Rapla valla ühinemisläbirääkimiste eesmärgid 2016:

1. tänaste kohalike omavalitsuste kui kogukondade jätkusuutliku arengu ja strateegilise juhtimisvõimekuse suurendamine läbi nende tugevuste ja arengupotentsiaali maksimaalse kasutamise, andmaks olulise tõuke uue moodustuva kohaliku omavalitsusüksuse tasakaalustatud arengusse. Ühinemine võimaldab vähendada (pehmendada) negatiivseid tendentse senistes arengutes, parandada omavalitsuse elanike elukvaliteeti, arendada igapäevaelu ja taristut.

2. uue kohaliku omavalitsuse üksuse sotsiaalse, majandusliku, kultuurilise, administratiivse ja territoriaalse terviklikkuse saavutamine, haldussuutlikkuse suurendamine, valla kantide omapära säilitamine ning väljakujunenud koostöö arendamine.

3. suutlikkuse loomine (tagamine) Euroopa Liidu ja teiste organisatsioonide vahendite taotlemiseks elanike elukvaliteedi parendamiseks, kohalike arengueelduste kasutuselevõtuks ja eelarveväliste investeeringute kaasamiseks.

4. kohaliku demokraatia arendamine, kodanikualgatusele ja vastutusele suunatud tegevuste stimuleerimine läbi kõigi valla piirkondade kogukonnapõhise (külaliikumine, seltsitegevus) aktiivse toimimise alt üles initsiatiividel.

5. kõigile uue omavalitsusüksuse elanikele avalike teenuste hea kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamine

6. vallasisese ühistranspordisüsteemi korraldamine inimeste liikumis- ja tööhõivevajadustele vastavaks, tõhusaks ja toimivaks, integreerides erinevaid transpordiliike.

7. uue valla arengupotentsiaali rakendamine Rapla maakonna säilimise ja tasakaalustatud arengu huvides.

8. Rapla linna kui hästi funktsioneeriva tõmbekeskuse ja maakonnakeskuse võimaluste ärakasutamine vallakeskusena.