Elanike küsitlus Rapla vallas

Rapla  Vallavalitsus korraldab elanike küsitluse seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmisega. Valla elanik saab vastata küsimusele, kas ta toetab Juuru valla, Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemist üheks omavalitsuseks. Küsitluslehele on kantud vastusevariandid "jah" ja "ei".

Küsitlus korraldatakse Rapla valla haldusterritooriumil ühes küsitluspunktis, mis asub Rapla Kultuurikeskuses aadressil Tallinna mnt 17a, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond ja elektrooniliselt hääletussüsteemis VOLIS, mille link on elektroonilise küsitluse ajal leitav Rapla valla veebilehel http://rapla.kovtp.ee/.

Elektrooniline küsitlus toimub 23.04.2017. a kell 00.00-20.00.
Küsitluspunktis toimub küsitlus 23.04.2017. a kell 10.00-18.00 ja 24.04.2017. a kell 10.00-18.00.


Küsitluspunkti tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument. Elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatavast küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Rapla vallas. Küsitlusest ei või osa võtta isik, kes on valimisõiguse tähenduses teovõimetuks tunnistatud või kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.

Isik võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus, kui tema tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel. Küsitluslehe kodus täitmise taotlus tuleb esitada komisjonile või vallasekretärile hiljemalt kolm tundi enne küsitluspunkti sulgemist küsitluse viimasel päeval, so 24.04.2017. a hiljemalt kella 15.00ks. Kodus küsitluslehe täitmine toimub ainult 24. aprillil 2017. a. Taotluse võib esitada elektrooniliselt e-posti aadressile rapla@rapla.ee või paberil Rapla Vallavalitsuse postiaadressile Viljandi mnt 17, Rapla linn, Rapla vald, 79511 Rapla maakond. 
Taotluses tuleb märkida taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress, telefoninumber, taotluse sisu, küsitluslehe kodus täitmise taotlemise põhjus, taotleja allkiri ja kuupäev.


Ants Soodla
vallasekretär
tel. 489 0518
e-post ants.soodla@rapla.ee