31. augusti Rapla Vallavolikogu istungil

Istungi alguses loeb Andrus Tamm volikogule ette avalduse, millega algatab vallavanem Kalle Toometile umbusalduse avaldamise. Umbusalduse avaldust menetletakse järgmisel volikogu istungil.

Avaldati umbusaldust Rapla Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmele Harri Õunapuule.

Kinnitati Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi arengukava aastateks 2017–2018.

Tunnistati kehtetuks Kodila Põhikooli arengukava aastateks 2015–2018, kuna Kodila Põhikool on ümberkorraldatud ja Kodilasse jääb tööle vaid lasteaiarühm, mis kuulub Alu Kooli koosseisu.

Otsustati delegeerida vallavalitsusele:
- "Ehitusseadustikus" kohaliku omavalitsuse või kohaliku omavalitsuse üksuse ja valla kui tee omaniku (v.a "Ehitusseadustiku" § 94 alusel erateede avalikuks kasutamiseks määramine) pädevusse antud ülesannete lahendamine.
- "Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest" tulenevate kohaliku omavalitsusele või kohaliku omavalitsuse üksusele antud ülesannete lahendamine.
-  01.09.2017 kehtima hakkava "Riigihangete seaduse" §-s 9 sätestatud avaliku sektori hankija hankekorra ja hankeplaani kehtestamine.

Otsustati määrata Rapla vallas Ülejõe külas asuva kinnistu nr Põllupealse katastriüksuse   sihtotstarbeks 100% elamumaa.

Seoses Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse otsusega rahastada projekti "Rapla linna Kastani ja Koidu ettevõtluspiirkonna taristu arendamine" on vajalik projekti realiseerimiseks ehitada Rapla linnas asuva Kastani tn 7 kinnistule liiklusohutuse tagamiseks laiendatud mahasõit koos kõnnitee osaga ning Välja, Koidu, Mahlamäe, Kastani tänavatelt sadevee ärajuhtimiseks sadeveetrassi eelvool läbi Rapla linnas asuva Mahlamäe tn 10 kinnistu. Otsustati algatada Rapla linnas Kastani tn 7 asuvale Akzo Nobel Baltics AS omandis olevale kinnistule  Rapla valla kasuks  isikliku kasutusõiguse seadmine seoses mahasõidu ehitamisega kinnistu maa-alale ning Mahlamäe tn 10 asuvale  Stipend Investments OÜ omandis olevale kinnistule  Rapla valla kasuks  isikliku kasutusõiguse seadmine seoses sadeveetrassi ehitamisega.

Otsustati muuta Rapla Vallavolikogu 27. aprilli 2017. a otsust nr 22 "Detailplaneeringu algatamine" ning algatada koos detailplaneeringuga keskkonnamõju strateegiline hindamine Sõerumäe maaüksusele.  Detailplaneeringu eesmärk on puhkeala ja tehisveekogu rajamine.

Toimus esimene lugemine Rapla vallas Uuskülas Sügise ja Suve tänavate elamuala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamiseks. Detailplaneeringu eesmärk on üksik- ja korterelamupiirkonna kavandamine ca 6,3 ha suurusel Suve ja Sügise tänavate vahele jääval maa-alal.

Otsustati kehtestada Rapla vallas Rapla linnas Alu tee 16a ja Alu tee 16b üldplaneeringut muutev detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute piiride muutmine ja moodustatavatele kruntidele paarismajade ja ridaelamu ehitusõiguse andmine.

Nõustuti õhusaasteloa väljastamisega Aktsiaseltsi TREV-2 Grupp Reinu I lubjakivikarjäärile Koigi külas. Taotletava loaga kavandatud tegevus on saasteainete viimine paiksest saasteallikast välisõhku.

Anti vallavalitsusele nõusolek sõlmida hankeleping Tammemäe laululava projekteerimiseks. Vallavalitsus soovis volikogu seisukohta, kuna pakkumus ületas eelarves selleks planeerid summa.

Muudeti Rapla valla arengukava 2013 – 2025.

Kehtestati Puudega isikule eluruumi kohandamise toetuse määramise ja maksmise kord.   Puudega isikule eluruumi kohandamise toetuse eesmärgiks on tagada toimetulek oma eluruumi piires isikule, kellel on raskused eluruumis liikumisel või enesega toimetulekul või suhtlemisel.

Otsustati anda alates 1. jaanuarist 2018 Raplamaa Omavalitsuste Liidule täitmiseks järgmised Rapla vallale koostöös maakonna teiste kohalike omavalitsusüksustega ühiseks täitmiseks määratud ülesanded:
- maakonna arengu kavandamine ja suunamine;
- maakonna turvalisus ja rahvatervis;
- maakonna kultuuri- ja hariduskorraldus.

Otsustati täiendada vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu lisades keskastmespetsialisti teenistusgruppi perekonnaspetsialisti ametikoha. enne teiste uue Rapla valla teenistuskohtade koosseisu kinnitamist tuleneb asjaolust, et abielu ei sõlmita varem kui ühe kuu ja hiljem kui kolme kuu möödumisel päevast, millal abiellujad on perekonnaseisuasutusele esitanud abiellumisavalduse.
Seega saavad abiellujad hakata esitama avaldusi abiellumiseks 2018. a jaanuaris juba selle aasta oktoobris ning maavalitsuse perekonnaseisuametnik peab olema valmis neile edastama teavet, kuidas on korraldatud abielude sõlmimine alates jaanuarist 2018, mil maavalitsus on oma tegevuse lõpetanud ning andnud ülesande üle maakonnakeskuse kohalikule omavalitsusele.