28. septembri Rapla Vallavolikogu istungil

28. septembril toimus selle volikogu koosseisu viimane istung.

Viidi läbi vallavanemale umbusalduse avaldamise hääletamine. Umbusaldamise poolt hääletas viis volikogu liiget ja seega umbusaldamine ebaõnnestus (umbusaldamiseks on vaja koosseisu häälteenamus, ehk 13 häält).

Kinnitati Rapla Keskraamatukogu arengukava aastateks 2018 – 2022.

Otsustati koormata hoonestusõigusega Sihtasutuse Rapla Spordirajatised kasuks Rapla vallale kuuluv Alu alevikus Keskuse tee 1 kinnistu koos sellel asuva spordihoonega ning jalgpalliväljaku ja 4-rajalise ringrajaga, nende omamiseks ja kasutamiseks. 

Kehtestati Rapla valla Uuskülas Sügise ja Suve tänavate elamuala üldplaneeringut muutev detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on üksik- ja korterelamupiirkonna kavandamine ca 6,3 ha suurusel Suve ja Sügise tänavate vahele jääval maa-alal.

Valiti volikogu revisjonikomisoni liikmeks Maris Rudnevs.

Kinnitati Rapla valla 2017. aasta I lisaeelarve.