22. jaanuari vallavalitsuse istungil

Otsustati võõrandada avaliku suulise kordusenampakkumise korras Rapla vallale kuuluv Rapla linnas  Eha tn 22  asuv korteriomand (eluruum nr 6)   alghinnaga  4 000 eurot.

Kinnitati  17. jaanuaril 2018. a toimunud vallavara avaliku enampakkumise tulemus: Eha tn 22 asuv eluruum nr 7 müüdi 3000 euroga.

Määrati Rapla valla munitsipaalomandisse taotletava Rapla linnas  asuva Võsa põik  tänava teenindava maa pindalaks 2273 m2.

Määrati Purku külas asuvast Lindepooli katastriüksusest eraldatud katastriüksuste lähiaadressideks  Lindepooli, Lindehoovi, Lindeaasa, Lindemetsa ja sihtotstarbeks 100% maatulundusmaa.

Kooskõlastati Väljataguse külas Ussikuninga kinnistule rajatava puurkaevu asukoht.

Nõustuti Osaühingule SOVAL Teenus viieks aastaks vee erikasutusloa väljastamisega vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamiseks Rapla vallas Maidla külas.

Nõustuti Haridus- ja Teadusministeeriumile vee erikasutusloa väljastamisega seoses Rapla Gümnaasiumi kinnistule Rapla linnas, Kooli 8 projekteeritava sademevee-kanalisatsiooniga.

Kiideti heaks 2017. aasta hajaasustuse programmi raames teostatud Metsaloigu veesüsteemide rajamise projekti aruanne.

Kehtestati lapsehoiuteenuse rahastamise toetuse maksimaalseks suuruseks 2018. aasta ühes kuus 250 eurot.

Vaadati läbi Rapla Kesklinna Kooli direktori leidmiseks korraldatava konkursi kuulutus.

Menetleti volikogule esitatavat eelnõud matusetoetuse maksmise kohta.

Määrati raske puudega eakatele  hooldaja.

Määrati 16 252 eurot Rapla valla eelarvest spordiõppe toetuseks ette nähtud vahenditest spordiklubidele ajavahemikus jaanuar kuni märts 2018 a.

Otsustati tasuda Rapla Korvpallikoolile ettemaksuna kõik 2018. aastal lepingutega ettenähtud summad.

Menetleti ametiautode kasutamise ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise korda.