21. detsembri vallavolikogu istungil

Otsustati võõrandada otsustuskorras Vahastu külas asuv Puurkaevu kinnistu.


Seoses Rapla linna keskossa kavandatud keskväljaku rajamisega otsustati võõrandada vallavara ja omandada riigile kuuluv vara (Toimub vahetus: riigile antakse osa Välja tänavast ja riik annab vallale lõigud Tallinna maanteest).

Nõustuti Juuru alevikus Tallinna mnt 18 asuva kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elisa Eesti ASi kasuks sidetrassi ja -konteineri omamiseks, ehitamiseks ning majandamiseks.


Algatati Mahlamäe külas Rapla valla üldplaneeringut järgiv Kasetuka maaüksuse detailplaneering eesmärgiga sätestada tingimused kuni kuue üksikelamu püstitamiseks.

Otsustati mitte nõustuda aktsiaselts AS-i TREV-2 Grupp maavara kaevandamise loa nr Rapm-071 muutmisega.


Nimetati 2018. aastaks Rapla valla esindusvõistkonnaks MTÜ Rapla Korvpallikooli AVIS UTILITAS Rapla korvpallimeeskond. 

Kehtestati 2018. aastal  maamaksumääraks 2,5 %  maa maksustamishinnast. Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava ja loodusliku rohumaa osas on 2018. aastal maamaksumääraks 2,0 % maa maksustamishinnast. Maamaksust vabastatakse täiendavalt pensionärid ning isikud, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime  ning represseeritutele.


Muudeti Rapla Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu. Lisanduvad ülemineku perioodiks vajalikud ametikohad ja teenindav personal.

Määrati pikaajalise ja eeskujuliku teenistuse ja töötamise eest täiendav tasu töötajatele ja teenistujatele, kes vabastatakse ametist seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmisest tuleneva ameti- või töökoha koondamisega.


Kehtestati Rapla Vallavalitsuse põhimäärus.

Kehtestati Juuru ja Kaiu osavaldade põhimäärused.


Määrati alates 01.01.2018 vallavanema töötasuks 2700 eurot kuus.

Määrati Rapla Vallavalitsuse liikmele Anne Lehele hüvitis 2017. a detsembrikuu eest summas 1700 eurot.


Viidi läbi määruse „Hüvituse määramine volikogu esimehele ja aseesimehele ning tasu määramine volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest" esimene lugemine.

Kinnitati Rapla valla Juuru osavallakogu ja Kaiu osavallakogu koosseisud ning asendusliikmete nimekirjad.