18. detsembri istungil

Käsitleti volikogule esitatavat otsuse eelnõud Rapla valla Kuku külas Väike-Küünimäe detailplaneeringu algatamise kohta.

Tutvuti Rapla keskväljaku omanikujärelevalve hankele esitatud pakkumustega.

Anti ehitusload Kuimetsa küla Mäekuivati katastriüksusel teraviljakuivati ning kaalumaja ümberehitamiseks.

Vabastati korraldatud jäätmeveost kinnistuomanikud, kes ei ela seal ega kasuta oma kinnistut.

Nõustuti osaühingule FERALMET uue ohtlike jäätmete käitluslitsentsi väljastamisega ohtlike jäätmete kogumiseks ja veoks   Rapla vallas.

Kiideti heaks hajaasustuse programmi projekti "Pähklimäe puurkaev" aruanne.

Kinnitati Juuru Vallavalitsuse allasutuste 2017. aasta eelarvetes maksukuluta personalikulude mahud aasta lõpul preemiate maksmiseks.

Eraldati Eesti Huumorimuuseumile  Raikküla valla 2017. aasta eelarve reservfondist projekti "Ühised mõtted ja tegevused Purkus" omaosaluse katteks 316,05 eurot.

Tutvuti perekonnatoimingute läbiviimiseks vajaminevatele ruumidele rentimise tingimustega riigimajas.

Tutvuti SAga Rapla Spordirajatised sõlmitava sihtfinantseerimislepinguga. Leping hõlmab Sadolin Spordihoonet, Alu spordihoonet ja Vesiroosi terviserada.

Muudeti kultuuriharrastusele toetuse määramise kriteeriumeid, kehtestades 2018. jaanuarist juhendajate tunnitasud järgmiselt: erialane haridus või kutsetunnistus III või 4.-5. tase  – 8 eurot/tunnis ja erialane kõrgharidus või kutsetunnistus IV-V või 6.-8. tase – 10 eurot/tunnis.

Otsustati nimetada Rapla valla esindajaks ROLi Auhindamiskomisjonis vallavanem Piret Minn ning Eesti Vabariik 100 Rapla maakonna komisjonis kultuurinõunik Rita Triinu Peussa.

Moodustati kolleegium Rapla vallalehe "Rapla Teataja" väljaandmise suunamiseks.

Anti luba aastavahetuse ilutulestiku korraldamiseks Rapla linnas.

Moodustati konkursikomisjon ametisse nimetatava abivallavanema ametikoha täitmiseks korraldatud avaliku konkursi läbiviimiseks.

Vaadati läbi Rapla Vallavalitsuse töökorralduse reeglid koos tehtud muudatusettepanekutega.