11. detsembri vallavalitsuse istungil

Käsitleti volikogu komisjonidele ning istungile esitatavaid eelnõusid:
- detailplaneeringu algatamiseks Mahlamäe külas asuvale Kasetuka maaüksusele ning Kuku külas Väike-Küünimäe maaüksusele;
- arvamuse andmiseks aktsiaseltsi TREV-2 Grupp maavara kaevandamise loa muutmiseks Künka kruusamaardlas;
- maamaksumäära kehtestamiseks 2018. aastaks;
- vallavara võõrandamiseks ja riigile kuuluva vara omandamiseks (Seoses Rapla keskväljaku ehitamisega toimub vahetus: riigile antakse osa Välja tänavast ja riik annab vallale lõigud Tallinna maanteest);
- nõusoleku andmiseks Juuru alevikus Tallinna mnt 18 asuva kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elisa Eesti ASi kasuks;
- muudatustest Rapla Vallavalitsuse (asutusena) struktuuris ja teenistujate koosseisus;
- täiendava tasu määramiseks vallavalitsustest koondatavatele.

Anti projekteerimistingimused Riigimetsa Majandamise Keskusele puhkekoha rajamiseks Järlepa külla.

Anti ehitusload Osaühingue Kaiu LT Karitsa külla Lüpsikarja katastriüksusele vedelsõnniku mahutite rajamiseks, Osaühingule Formica Projekt teraviljakuivati rajamiseks Juuru alevikus Farmi katastriüksusele ning eraisikule lihaveiste lauda püstitamiseks Toomja külas asuvale Pilli-Hindreku katastriüksusele.

Vabastati korraldatud jäätmeveost jäätmevaldajad, kes ei ela ega kasuta kinnistut talveperioodil.

Nõustuti Eesti Keskkonnateenused ASile jäätmeloa väljastamisega ohtlike jäätmete veoks, tavajäätmete veoks ning olmejäätmeveoks majandus- või kutsetegevusena Rapla vallas.

Nõustuti Maidla külas asuvate Saviaugu ja Saueaugu katastriüksuste omavahelise piiri muutmisega vastavalt omanike poolt esitatud avaldusele.

Määrati Rapla linnas asuva Veetorni tn 8 uueks koha-aadressiks Liiva tn 5.

Kehtestati Rapla Vallavalitsuse ametnike ning töötajate värbamise ja valiku kord.

Arutati majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse taotluste esitamist ja otsustati esitada Rapla valla poolt taotlused Valli-Põlma tee, Alu-Tallinna mnt ning Rapla linnas Väljataguse tn korrastamisteks.

Anti luba Rapla linnas ilutulestiku korraldamiseks 16. detsembril kell 22.00.

Arutati valla ajalehe väljaandmisega seonduvaid küsimusi.